Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Muzej grada Umaga

Muzej Grada Umaga je po tipu opći gradski muzej, smješten u povijesnoj jezgri grada Umaga. Djelatnost ostvaruje na području grada Umaga, ali i na širem području bivše Bujštine. Početkom 60-ih rađa se ideja o konzervaciji srednjovjekovnog kompleksa bedema, s kulom (iz 14./15. stoljeća) na krajnjem zapadnom dijelu umaškog poluotoka, i njegovoj prenamjeni u muzejski prostor. Ta je ideja djelomično realizirana 1976. godine kada je u tim prostorima otvoren Gradski muzej, kojim je upravljalo Narodno sveučilište "Ante Babić".

Međutim, bez stručnog vodstva, samo sa zbirkom kamenih spomenika i povremenim galerijskim postavima, umaški Muzej se nije mogao razviti u ustanovu koja će stvarati i pratiti nove muzeološke ideje i suvremene zahtjeve zaštite kulturne baštine. Na Dan Grada Umaga, 6. svibnja 1996. godine, stvara se inicijalna jezgra za organiziranje složenijeg tipa ustanove koja dolazi direktno pod upravu Poglavarstva Grada Umaga. Uz postojeću zbirku lapida, otkupljuje se privatna arheološka zbirka Cigui-Fachin, koju obrađuje arheologinja Narcisa Bolšec Ferri. Pod novim stručnim vodstvom i pod motom LUX IN TENEBRIS (svjetlo u tmini) započinje intezivnija izložbena i istraživačka djelatnost. Poštujući nove zakonske okvire, zbirka lapida 2000. godine prerasta u samostalnu instituciju Muzej grada Umaga – Museo civico di Umago.

Danas Muzej svoju programsku muzejsko-galerijsku djelatnost vrši putem arheoloških i povijesno-umjetničkih istraživanja, organiziranjem umjetničkih izložbi, izložbi koje predstavljaju građu muzeja, ugošćuje arheološke i povijesne izložbe. Nadalje, Muzej organizira predavanja, razvija muzejsko-pedagoške radionice, igraonice te stručna vodstva, osmišljava muzejske suvenire kao izvorne suvenire grada Umaga. Kruna cjelokupnom radu je kulturno-turistički projekt oživljene povijesti Međunarodni festival antike SEPOMAIA VIVA.

Fundus Muzeja, koji se sakupljao kroz godine, popisuje se 2007. godine i uz likovnu i najbrojniju arheološku zbirku, organiziraju se nove zbirke muzejske građe: kamenih spomenika, zbirka numizmatike, fotografija, razglednica, te zbirke muzejske dokumentacije. Zbirke su 2008. godine upisane kao kulturno dobro u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Arheološka zbirka je najbrojnija i najznačajnija zahvaljujući intenzivnim arheološkim istraživanjima koja Muzej provodi na kopnu i u podmorju od Savudrije do Lovrečice. Upravo ti predmeti u fundusu govore nam o kontinuitetu života Umaga od prapovijesti do danas. Umag u antičko vrijeme ocrtava se kroz najreprezentativnije predmete u fundusu: enofora - keramička amforica koja se upotrebljavala tijekom dionizijskih svečanosti, keramički poklopci za uljanice u obliku gladijatorskih kaciga, stakleni vrč s brušenim ukrasom u obliku sača, gema od karneola s prikazom Ree Silvije, te komplet zlatnog nakita. Osobito vrijedan unikatni nalaz ranosrednjovjekovne brončane naušnice tipa „umaške“ iz      8. st., jedan je od povijesnih simbola Umaga. Novovjekovno razdoblje u zbirci predočeno je kroz keramičke predmete: za pripremu hrane i ručno oslikane servise stolnog posuđa iz lončarske radionice u Sv. Ivanu Kornetskom, koji su karakteristični za 16. i 17. st.

Zbirka kamenih spomenika zrcali vremensko razdoblje od antike do novoga vijeka. Zbirka pretežito obuhvaća antičke nadgrobne epigrafske spomenike, te novovjeke grbove mletačkih načelnika i znamenitih vlastelinskih obitelji Umaga.

Fundus likovne zbirke predstavlja stvaralaštvo umjetnika koji su svojim porijeklom, boravkom ili djelovanjem vezani uz grad Umag i radove autora Grožnjanskoga likovnog kruga.

Zbirka razglednica i fotografija čuva vizualnu memoriju grada Umaga i okolice. U zbirci fotografija čuvaju se fotografije iz života pisca Fulvija Tomizze, dok zbirka razglednica čuva primjerke od početka XX. stoljeća do 70-ih godina XX st.

Muzej grada Umaga nalazi se na Trgu Svetog Martina u staroj jezgri Umaga. U Muzeju se mogu razgledati arheološki predmeti iz rimskog razdoblja (amfore, uljanice, rimske posude).

 

Izvor: Monografija Grada Umaga, 2012.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS