Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture

Upravni odjel za izgradnju i održavanje obavlja upravne, stručne, administrativne i druge poslove koji se odnose na -uređenje i opremanje građevinskog zemljišta, gradnju, investicijsko i tekuće održavanje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada, vođenje investicija, predlaganje i usklađivanje planova za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture, kulture, sporta, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i ostalih djelatnosti, izradu projektnih zadataka, pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju i održavanje objekata, vođenje poslova oko ishođenja akata za gradnju sukladno zakonu, prikupljanje ponuda i predlaganje najpovoljnijih natjecatelja za izradu projekta za izgradnju i održavanje objekata u vlasništvu Grada Umaga, praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izgradnju ostalih građevina za koje je Grad investitor te njihovo investicijsko i tekuće održavanje, upravljanje i održavanje nerazvrstanih cesta, investicijsko i tekuće održavanje nepokretne imovine  pravnih osoba u kojima Grad ima većinska osnivačka prava, druge srodne poslove koji su Odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.

Pročelnik 
Valdi Buršić
 
tel: +385 (0)52 702 906 
e-mail: valdi.bursic@umag.hr

U usluge izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Umaga svrstavaju se sljedeće:

JAVNA RASVJETA, EKI I ELEKTROENERGETIKA:

  • održavanje i izgradnja javne rasvjete
  • kićenje grada prigodnom dekoracijom
  • održavanje i izgradnja EKI
  • privremeni priključci na javnim površinama

Kontakt za dodatne informacije:

Ivica Plećković
tel: +385 (0)52 702 938
e-mail: ivica.pleckovic@umag.hr

 

NERAZVRSTANE PROMETNICE:

  • održavanje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih prometnica parkirališta, biciklističkih i pješačkih staza, prometna signalizacija

Kontakti za dodatne informacije:

Zamjenik pročelnika
Darko Juranović

tel: +385 (0)52 702 977
e-mail: darko.juranovic@umag.hr
Uredovno vrijeme

 

JAVNE POVRŠINE, GROBLJA, PLAŽE I OSTALI KOMUNALNI OBJEKTI:

  • održavanje, rekonstrukcija, izgradnja i uređenje  javnih  površina, dječjih i polivalentnih igrališta, plaža, groblja i ostalih komunalnih objekata
  • nabava urbane opreme i slično

Kontakti za dodatne informacije:

Marin Krt 
tel: +385 (0)52 702 921
e-mail: marin.krt@umag.hr

Darko Vusić
tel: +385 (0)52 702 943
e-mail: darko.vusic@umag.hr

 

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU GRADA UMAGA:

  • održavanje, rekonstrukcija i izgradnja objekata u vlasništvu i suvlasništvu Grada

Kontakti za dodatne informacije:

Marin Krt
tel: +385 (0)52 702 921
e-mail: marin.krt@umag.hr

Vlatka Posel Celegin
tel: +385 (0)52 702 979
e-mail: vlatka.posel.celegin@umag.hr

Robert Lisjak
tel.: +385 (0)52 702 919
e-mail: robert.lisjak@umag.hr

 

PROJEKTNA PRIPREMA PROJEKATA, UCRTAVANJE PROMETNICA PREMA ZAKONU O CESTAMA, GEODETSKI POSLOVI, UTVRĐIVANJE MEĐA: 

Kontakt za dodatne informacije:

Flavio Višković
tel: +385 (0)52 702 924
e-mail: flavio.viskovic@umag.hr
Uredovno vrijeme

    

IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA PRIKLJUČENJA NA NERAZVRSTANE PROMETNICE – CESTOVNI UVJETI I POTVRDE NA GLAVNI PROJEKT:

Temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17), Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) i Odluke o nerazvrstanim cestama (Službene novine Grada Umaga br. 07/14 ). Upravni odjel za komunalni sustav izdaje posebne uvjete priključenja na nerazvrstane prometnice – cestovne uvjete.

Cestovni uvjeti priključenja su posebni uvjeti kojima se određuje mogućnost i uvjeti priključenja građevine na cestovnu infrastrukturu.