Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Ostale usluge iz područja komunalnog sustava

DIMNJAČARSKI POSLOVI

Odlukom o dimnjačarskim uslugama uređuje se organizacija, način rada dimnjačarske službe, rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje te nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe.

Odluka o dimnjačarskim uslugama (Službene novine Grada Umaga br. 10/125/13 i 15/15).

U nastavku možete preuzeti Cjenik dimnjačarskih usluga.

Kontakt za dodatne informacije:

Upravni odjel za komunalni sustav

Tanja Garić
tel: +385 (0)52 702 971
e-mail: tanja.garic@umag.hr
Uredovno vrijeme

Dimnjačarske poslove u gradu Umagu obavlja tvrtka
D.M.M.-Tim d.o.o.
Karigador 154
Brtonigla
MB 2046334
OIB 93819657319 (Kontakt osoba: Marcel Juriša, mob: 099/2147616 i 091/4975240)
(saznaj više)

 

PARKIRANJE

Temeljem članka 35. st.1. toč.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08), temeljem članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08), članka 56. , članka 109. Statuta Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga 09/09), te temeljem članaka 59. i 60. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga, broj 9/09 ) Gradsko vijeće Grada Umaga, na sjednici održanoj dana 05. ožujka 2010. godine, donijelo je Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja. Ovom su Odlukom određene parkirališne površine (javna parkirališta), organizacija i način naplate parkiranja te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Umaga.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i čišćenje te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavlja Komunela d.o.o. Umag.

Na Novoj obali za sve građane Grada Umaga s autom registriranom u PP Umag, parking je besplatan tijekom cijele godine. Vinjete kojima se stječe pravo na besplatan parking, mogu se preuzeti, uz predočenje osobne iskaznice i prometne dozvole izdane u PP Umag, u prostorima tvrtke Komunela d.o.o. u Ulici Tribje 2 u Umagu, od ponedjeljka do petka u periodu od 08:00-11:00 sati te od 13:00-14:00 sati.

Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja možete preuzeti ovdje

Sve informacije vezane za parkiranje na području Grada Umaga možete pronaći na službenim web stranicama tvrtke Komunela d.o.o. – www.komunela.hr.

 

UKLANJANJE NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA 

Uklanjanje nepropisno parkiranih vozila podrazumijeva uklanjanje vozila na području Grada posebnim vozilom – paukom i odlaganje u za to predviđen i uređen prostor uz naplatu propisane kazne. Navedena djelatnost obavlja se putem ugovora.

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga-Umago, br. 17/18)

Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga-Umago, br. 17/18)

Kontakt za dodatne informacije:

Tanja Garić
tel: +385 (0)52 702 971
e-mail: tanja.garic@umag.hr

Uredovno vrijeme

 

GROBNA MJESTA

Grobljima na području Grada Umaga upravlja tvrtka „6. Maj “ d.o.o. Umag. Upravljanje grobljima podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja. U sklopu ove usluge vrše se radovi na tekućem održavanju svih objekata groblja, kapelica i ostalih pomoćnih prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.


Uprava groblja odlučuje o mjestu i načinu ukopa u grobno mjesto te vodi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba i registar umrlih osoba.

Ured evidencije grobnih mjesta:
Adresa: Novigradska bb, Umag (uz gradsko groblje Umag)

tel: +385 (0)52 722 318


Sve informacije vezane za groblja na području Grada Umaga možete pronaći na službenim web stranicama tvrtke „6. Maj d.o.o.“ – www.6maj.hr.

 

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Preventivna dezinsekcija kao posebna mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne, biološke ili kemijske mjere koje se provode s ciljem:

  • sprječavanja zadržavanja i razmnožavanja komaraca,
  • smanjenja populacije komaraca i
  • održavanje populacije komaraca na biološki prihvatljivom minimumu radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno–tehničkih uvjeta.

Tretiranje komaraca obavlja se u dvije faze, i to larvicidni tretman i adulticidni tretman. Larvicidni tretman obavlja se na površinama, gdje dolazi do zadržavanja vode, kao potencijalnim leglima komaraca. Adulticidni tretman obavlja se na površinama  područja grada Umaga od cca 450 ha, provedba zamagljivanja naselja podrazumijeva prolazak vozilom sa montiranim generatorom insekticidne magle kroz sve prohodne ulice.

Preventivna deratizacija kao posebna mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne i kemijske mjere koje se provode s ciljem:

  • sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca,
  • smanjenja populacije štetnih glodavaca i
  • održavanje populacije štetnih glodavaca na biološki prihvatljivom minimumu radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno – tehničkih uvjeta u stambenim objektima i na javnim površinama.

Mjere deratizacije uključuju praćenje uvjeta za razvitak štetnih glodavaca, bilježenje pojava štetnih glodavaca, izlaganje zatrovanih meka (rodenticidima), trajno praćenje stupnja infestacije te trajno poduzimanje svih ostalih mjera koje dovode do smanjenja broja glodavaca. Mjere deratizacije provode se u dvije sustavne akcije. Proljetna akcija deratizacije provodi se tijekom ožujka, travnja i svibnja, a jesenska akcija deratizacije provodi se tijekom rujna, listopada i studenog.

Kontakt za dodatne informacije:

Upravni odjel za komunalni sustav

Dinko Vidošević
tel: +385 (0)52 702 937
e-mail: dinko.vidosevic@umag.hr
Uredovno vrijeme

 

ZAŠTITA BILJA

Zaštita bilja  objedinjuje tretiranje svih stabala kestena, platana, hrasta crnike i ljetnih albicija, te ukrasnih grmova i trajnica čitavog područja Grada Umaga.

Zimska integralna zaštita obuhvaća prskanje stabala kestena, hrasta, platana i čempresa te injektiranje palmi na području Grada Umaga.

Kontakt za dodatne informacije:

Upravni odjel za komunalni sustav

Dinko Vidošević
tel: +385 (0)52 702 937
e-mail: dinko.vidosevic@umag.hr
Uredovno vrijeme

 

ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Veterinarsko–higijeničarski poslovi na području Grada Umaga obuhvaćaju kastracije i sterilizacije pasa i mačaka, interventno uklanjanje i zbrinjavanje lešina domaćih životinja, divljači i kućnih ljubimaca s javnih površina pod upravljanjem Grada Umaga i dezinfekciju javnih površina u vlasništvu Grada nakon uklanjanja lešina domaćih životinja, divljači i kućnih ljubimaca.

Kontakt za dodatne informacije:

Upravni odjel za komunalni sustav

Dinko Vidošević
tel: +385 (0)52 702 937
e-mail: dinko.vidosevic@umag.hr
Uredovno vrijeme

 

PLAKATIRANJE

Na cijeloj površini Grada Umaga postoje oglasne ploče na kojima možete postaviti plakate.

U nastavku možete preuzeti Odluku o utvrđivanju naknade za plakatiranje.
  

Kontakti za dodatne informacije:

Upravni odjel za financije, proračun i gospodarstvo

Karmen Vlahović
tel: +385 (0)52 637 812
e-mail: karmen.vlahovic@umag.hr

Mikela Damiani
tel: +385 (0)52 702 985
e-mail: mikela.damiani@umag.hr

Uredovno vrijeme

 

AUTOTAKSI PRIJEVOZ

Odlukom o autotaksi prijevozu se uređuju organizacija, uvjeti i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Umaga.

Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga br. 5/12)

Pravilnik o obliku, sadržaju i broju dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Umaga-Umago (Službene novine Grada Umaga-Umago, br. 17/18).

Kontakt za dodatne informacije:

Upravni odjel za komunalni sustav

Tanja Garić
tel: (052) 702 971
e-mail: tanja.garic@umag.hr
Uredovno vrijeme