Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Koncesije i koncesijska odobrenja

Donesen je Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Umaga za 2019. godinu (Službene novine Grada Umaga br. 3/19). s ishođenim potvrdama o njegovom usklađenju sa županijskim planom upravljanja pomorskim dobrom. U nastavku možete preuzeti Prilog za plan.

Odlukom Skupštine Istarske županije o povjeravanju ovlaštenja Gradu Umagu za davanje koncesije na pomorskom dobru od 16. prosinca 2013. godine, na Grad Umag je prenesena ovlast davanja koncesija.    

Kontakt za dodatne informacije:

Tanja Garić
tel: +385 (0)52 702 971
e-mail: tanja.garic@umag.hr
Uredovno vrijeme

 

Koncesije

ARHIVA 2016.

Koncesijska odobrenja

 

ARHIVA 2018.

ARHIVA 2015.

ARHIVA  2014.

ARHIVA 2013.

ARHIVA 2012.