Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Komunalno redarstvo

Komunalno redarstvo nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće i javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

 

Nadležnosti i ovlasti komunalnog redarstva 

Komunalno redarstvo u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti:

  • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red, Zakon o komunalnom gospodarstvu, pročišćeni tekst zakona (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

          Odluka o komunalnom redu (Službene novine Grada Umaga br. 16/15),
          Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (Službene novine Grada Umaga-Umago, br. 10/19)

  • obavlja nadzor nad provedbom propisa o držanju kućnih ljubimaca

          Zakon o zaštiti životinja, pročišćeni tekst zakona (Narodne novine br. 135/06, 37/13, 125/13)

          Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama
           (Službene novine Grada Umaga br. 8/10),

  • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuju nerazvrstane ceste

Zakon o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga br. 7/14),

  • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita od buke u djelokrugu jedinica lokalne samouprave

           Zakon o zaštiti od buke, pročišćeni tekst zakona (Narodne novine br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

  • obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje autotaksi prijevoz putnika

​           Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 82/13)

  • obavlja nadzor nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13)

  • obavlja nadzor nad provedbom propisa stavljenih u nadležnost jedinica lokalne samouprave, kojima se uređuje građevinska inspekcija

Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine br. 153/13)

 

Kontakti za dodatne informacije:  

Ivica Matijević
tel: +385 (0)52 702 925 
e-mail: ivica.matijevic@umag.hr
Uredovno vrijeme

Dean Cerovac
tel: +385 (0)52 702 973, 091 1335364
e-mail: dean.cerovac@umag.hr

Mikele Kozlović
tel: +385 (0)52 702 973, 091 5127910
e-mail: mikele.kozlovic@umag.hr

 

Telefon za prijavu divljih odlagališta i deponija: +385 (0)52 702 995