Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Opće informacije

Upravni odjel za komunalni sustav obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na uređenje i opremanje građevinskog zemljišta, komunalne i druge uslužne djelatnosti, gradnju, investicijsko i tekuće održavanje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada, vođenje investicija, predlaganje i usklađivanje planova za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture, kulture sporta, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i ostalih djelatnosti, izrada projektnih zadataka, priprema tehničke dokumentacije za izgradnju i održavanje objekata, vođenje poslova oko ishođenja akata za izgradnju sukladno zakonu, prikupljanje ponuda i predlaganje najpovoljnijih natjecatelja za izradu projekta za izgradnju i održavanje objekata u vlasništvu Grada Umaga, praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izgradnju ostalih građevina za koje je Grad investitor te njihovo investicijsko i tekuće održavanje, upravljanje vodama, upravljanje i održavanje nerazvrstanih cesta, investicijsko i tekuće održavanje nepokretne imovine  pravnih osoba u kojima Grad ima većinska osnivačka prava, zaštitu bilja, zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, sigurnost prometa na cestama,  energetiku, komunalno i prometno redarstvo, davanje koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova i djelatnosti autotaksi prijevoza na području Grada, davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru u nadležnosti Grada,  utvrđivanje i razrez obveznika komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente te utvrđivanje obveznika poreza na korištenje javnih površina, poslove komunalnog sustava vezane uz druge propise koji nisu u nadležnosti drugih upravnih tijela Grada, vođenje upravnih i prekršajnih postupaka sukladno zakonu,obavlja i druge srodne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

PROČELNIK
Valdi Buršić
tel: +385 (0)52 702 906
e-mail: valdi.bursic@umag.hr

ZAMJENIK PROČELNIKA
Darko Juranović 
tel: +385 (0)52 702 977
e-mail: darko.juranovic@umag.hr

ADMINISTRATIVNA TAJNICA
Anita Serafin

tel: +385 (0)52 702 970
e-mail: anita.serafin@umag.hr

Uredovno vrijeme