Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Opće informacije

Upravni odjel za komunalni sustav obavlja upravne, stručne, administrativne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente, utvrđivanje i razrez poreza na nekretnine, utvrđivanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, postupke ovrhe  iz nadležnosti Odjela, davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, izdavanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova, korištenje i privremeno korištenje javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, uređenje prometa na području Grada, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz, provođenje komunalnog reda, poslove komunalnog i prometnog redarstva, zaštitu bilja, zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja, koordinaciju komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada iz djelokruga rada Odjela, koordinaciju ostalih subjekata koji obavljaju komunalnu djelatnost, zastupanje pred sudovima i drugim državnim tijelima u predmetima iz nadležnosti upravnog odjela, druge srodne poslove koji su Odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.

 

Pročelnik 
Davor Ravnić tel: +385 (0)52 702 907
e-mail: davor.ravnic@umag.hr

Uredovno vrijeme

Telefon za prijavu divljih odlagališta i deponija: +385 (0)52 702 995