Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Komunalni doprinos, komunalna naknada i spomenička renta

Komunalni doprinos

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete).

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi, odnosno investitor.

Komunalni doprinos utvrđuje se umnoškom jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa (138,29 kn), koeficijentom namjene i koeficijentom zone po m3, odnosno m2.

Odluka o komunalnom doprinosu-pročišćeni tekst (Službene novine Grada Umaga br. 08/12)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Grada Umaga br. 15/16)

Kontakti za dodatne informacije:

Ankica Njegovan Korenika
tel: +385 (0)52 702 978
e-mail: ankica.njegovan.korenika@umag.hr

Robert Lisjak
tel: +385 (0)52 702 915
e-mail: robert.lisjak@umag.hr

Berislav Matić
tel: +385 (0)52 702 974
e-mail: berislav.matic@umag.hr
Uredovno vrijeme

Komunalna naknada

Komunalna naknada je novčano javno davanje kojeg plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti te neizgrađenoga građevnog zemljišta.

Sredstva komunalne naknade namijenjena su za financiranje obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti: odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, javne rasvjete i vatrogasnih djelatnosti. Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata u vlasništvu Grada kao i za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Odluka o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Umaga br. 25/14)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (Službene novine Grada Umaga br. 15/16)

Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (Službene novine Grada Umaga br. 5/11)

Kontakti za dodatne informacije:

Rudolf Bernardi
tel: +385 (0)52 702 916
e-mail: 
rudolf.bernardi@umag.hr

Tina Zarić
tel: +385 (0)52 702 926
e-mail: tina.zaric@umag.hr
Uredovno vrijeme

Spomenička renta

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koji obavljaju gospodarsku djelatnost u objektima koji imaju svojstvo nepokretnog kulturnog dobra. Visina spomeničke rente iznosi 3,00 kn mjesečno po m2 korisne površine poslovnog prostora.

Odluka o visini spomeničke rente (Službene novine Grada Umaga br. 8/04)

Odluka o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente (Službene novine Grada Umaga br. 12/04) 

Kontakt za dodatne informacije:

Tina Zarić
tel: +385 (0)52 702 926
e-mail: tina.zaric@umag.hr
Uredovno vrijeme

Prisilna naplata

Kontakti za dodatne informacije vezane za prisilnu naplatu:

Ivan Zaninović
tel: +385 (0)52 702 967
e-mail:  ivan.zaninovic@umag.hr

Suzana Banek
tel: +385 (0)52 702 914 
e-mail: suzana.banek@umag.hr
Uredovno vrijeme

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja