Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gospodarenje otpadom

Za aktivnosti gospodarenja otpadom na području Grada Umaga-Umago nadležno je komunalno poduzeće "6.Maj d.o.o.".

Sve informacije o gospodarenju otpadom u JLS Umag možete naći na stranicama društva "6.Maj d.o.o."

U okviru gospodarenja otpadom, realiziran je sljedeći projekat:

Voli Umag, izdvoji s(v)e!

Voli Umag, izdvoji s(v)e! je projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koji za cilj ima izgraditi svijest i razumijevanje svih građana o potrebi učinkovitijeg upravljanja resursima te važnosti promjene njihovih navika. Stoga će provedba projekta biti usmjerena na aktivnosti sprječavanja nastanka otpada, poticanja ponovne uporabe predmeta, povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te kućno kompostiranje.
Tijekom provedbe projekta svi građani/ke Grada Umaga bit će informirani o održivom gospodarenju otpadom putem brošure koja će im biti dostavljena na njihove adrese, zatim putem plakata koji će biti postavljeni na ključnim lokacijama u gradu, specijaliziranih radijskih i televizijskih emisija, tematskih radijskih edukativno-promotivnih spotova, elektronskih oglasa i banera te tematskih javnih i edukacijskih tribina i u danima kojima se obilježavaju datumi vezani uz zaštitu okoliša. Aktivnosti će se, također, ciljano provoditi i u školama i dječjim vrtićima i to organiziranjem radionica i natjecanja, podjelom stripa, bojanke, kompleta puzzli i memory igre. Uz navedeno izradit će se i aplikacija za pametne telefone te letci za nautičare i turiste.
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u iznosu od 499.983,09 kuna dok je ukupna procijenjena vrijednost projekta 641.713,66 kuna. Aktivnosti će se provoditi do travnja 2020. godine.