Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Sjednice Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. (Čl. 34. - Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi (Narodne novine br. 137/15)).

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne sazove sjednicu u roku od tri mjeseca, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, sjednicu će sazvati općinski načelnik, gradonačelnik ili župan u roku od 8 dana.

Nakon proteka svih navedenih rokova sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica predstavničkog tijela sazvana sukladno prethodno navedenim odredbama mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Čl. 34.a - Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi- Narodne novine br. 19/13

 

ARHIVA SJEDNICA PO GODINAMA:

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

 2008.