Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Savjetodavna tijela Grada Umaga

Kako bi jedinice lokalne i regionalne samouprave mogle na najbolji mogući način realizirati planirane aktivnosti i ostvariti zacrtane ciljeve, mogu, odnosno moraju, u skladu s pojedinim zakonima, osnovati savjetodavna tijela, čiji je zadatak davati prijedloge, mišljenja i sugestije na prijedloge odluka i drugih akata koje ta tijela donose.

Pojedina savjetodavna tijela osniva i imenuje Gradsko vijeće, a pojedina Gradonačelnik.

Više o savjetodavnim tijelima Grada Umaga možete pronaći u nastavku.

 

U Gradu Umagu sljedeća su savjetodavna tijela: