Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Savjet mladih

 

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Umaga koje je osnovano u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.  Broji sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika te sedam članova zamjenika. Savjet mladih Grada Umaga predstavlja predsjednica Matea Milanović.

Za svaku kalendarsku godinu donosi se Program rada, većinom glasova svih članova, a priprema u suradnji sa upravnim tijelima Grada Umaga u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz njihove programske aktivnosti.

Kroz razne aktivnosti sudjeluju u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, konzultiraju se s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, surađuju s tijelima Grada Umaga i s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

  • raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
  • u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća, inicira donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Umaga
  • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Umaga,
  • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
  • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
  • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Tablica: Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici (2015.-2018.)

 

 

VAŽNI DOKUMENTI: