Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Radna tijela Gradskog vijeća

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegova djelokruga, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća. Sastav, broj članova i djelokrug rada pojedinog radnog tijela Gradskog vijeća utvrđuje se posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela, a način njihova rada uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Mandatna komisija

  • NADIO KRT, predsjednik
  • ILIRJANA CROATA MEDUR, članica
  • SLAVEN PAJIĆ, član

Odbor za izbor i imenovanja

  • SUNITA PRODAN BENOLIĆ, predsjednica
  • SLAVICA RENKO, članica
  • JURICA ŠILJEG, član
  • MARINO KOCIJANČIĆ, član
  • DAMIR GRÜNBAUM, član

ARHIVA

MANDAT 2013.-2017.

MANDAT 2009.-2013.