Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Radna tijela Gradskog vijeća

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegova djelokruga, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća. Sastav, broj članova i djelokrug rada pojedinog radnog tijela Gradskog vijeća utvrđuje se posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela, a način njihova rada uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

STALNA RADNA TIJELA:

Mandatna komisija

 • NADIO KRT, predsjednik
 • ILIRJANA CROATA MEDUR, članica
 • SLAVEN PAJIĆ, član

Odbor za izbor i imenovanja

 • SUNITA PRODAN BENOLIĆ, predsjednica
 • SLAVICA RENKO, članica
 • JURICA ŠILJEG, član
 • MARINO KOCIJANČIĆ, član
 • DAMIR GRÜNBAUM, član

Odbor za Statut, Poslovnik i pravne poslove

 • ILIRJANA CROATA MEDUR, predsjednica
 • GVERINO TONŠIĆ, član
 • GORAN SLAVUJEVIĆ, član
 • TAMARA MOROŽIN PERIĆ, članica
 • DAGLAS KORACA, član

Odbor za priznanja, predstavke i pritužbe

 • MARINO KOCIJANČIĆ, predsjednik
 • IVICA VUICA, član
 • HASAN ČATIĆ, član
 • SUNITA PRODAN BENOLIĆ, članica
 • GORAN MILJUŠ, član

Odbor za pitanja i zaštitu prava pripadnika talijanske nacionalne manjine

 • ANTONELLA DEGRASSI, predsjednica
 • KLAUDIO BUROLO, član
 • ONDINA ŠIMIČIĆ, članica
 • DARIO MAKOVAC, član
 • SLAVEN PAIĆ, član

 

PRIVREMENA RADNA TIJELA:

Odbor za ravnopravnost spolova i ljudska prava Grada Umaga

 • GABRIJELA ĐUKES BAŠIĆ, predsjednica
 • CVETKO JOVANOVIĆ, član
 • FLORIANO BRENČIĆ, član
 • SAMANTHA SIROTIĆ, članica
 • DAMIR GRÜNBAUM, član

PRIKAŽI SJEDNICE RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA UMAGA

 

ARHIVA

MANDAT 2013.-2017.

MANDAT 2009.-2013.