Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Poslovnik

Poslovnikom se uređuje način rada Gradskog vijeća Grada Umaga,  a osobito način konstituiranja Gradskog vijeća,  ostvarivanje prava,  obveza  i  odgovornosti  vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja odnosno razrješenja u Gradskom vijeću, javnost rada te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća Grada Umaga.