Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, članova predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača,  nezavisnih lista i kandidata uređeno je Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13, 2/14 i 96/16– dalje u tekstu: Zakon).

Zakon se primjenjuje na redovito godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te na financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi.

Jedinica lokalne samouprave samostalno određuje iznos sredstava koji će osigurati u svojim proračunima za svaku godinu za koju se proračun donosi, ali su uvjeti i način financiranja političkih stranaka propisani Zakonom (Odluka o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga broj 2/07 i 3/11)

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice lokalne samouprave imaju političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave koji su izabrani s liste grupe birača.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz proračuna jedinica lokalne samouprave raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u predstavničkom tijelu, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova predstavničkog tijela u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela.

Ukoliko pojedinom članu (ili članovima) predstavničkog tijela nakon konstituiranja predstavničkog tijela, prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju na prethodno opisani način ostaju političkoj stranci kojoj je član predstavničkog tijela pripadao u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Za svakoga izabranog člana predstavničkog tijela podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela.

Odluku o raspoređivanju sredstava za proračunsku 2018. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Umaga na sjednici održanoj 21. ožujka 2018. godine.

ARHIVA 2016.

ARHIVA 2013.