Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Pučko otvoreno učilište "Ante Babić"

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag osnovano je 1956. godine pod imenom Narodno sveučilište „Ante Babić“. U okviru Učilišta odvijale su se djelatnost obrazovanja odraslih,  glazbeno-scenska, galerijsko-izložbena i kino prikazivačka djelatnost te organizacija značajnih manifestacija na području grada Umaga. Snažni razvoj svih navedenih segmenata uvjetovao je organizacijske promjene te je u interesu podizanja kvalitete svih djelatnosti i usluga,  Odlukom Gradskog vijeća Grada Umaga, osnovana Ustanova FESTUM, koja je od 1. siječnja 2018. godine preuzela osmišljavanje, organizaciju i promicanje zabavno-umjetničkih, društvenih i ostalih manifestacija, dok je pod okriljem ustanove POU „Ante Babić“ Umag ostalo cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih kao i Učilište za treću životnu dob. 

Upravo u djelatnosti cjeloživotnog učenja Učilište Umag postalo i danas je jedan od temeljnih stupova društvenog razvoja Grada Umaga. Obrazovanje odraslih bilježi kontinuirani razvoj kako u formalnim tako i u neformalnim programima i tečajevima te nudi mogućnost stjecanja kvalifikacija, osposobljavanje za „drugu karijeru“, osobni razvoj kroz stjecanje jezičnih kompetencija na verificiranim i specijaliziranim tečajevima stranih jezika, javna predavanja i druge oblike edukacije stanovništva. Od 2003. godine u okviru tadašnjeg Odjela obrazovanja, razvija se projekt Učilišta za treću životnu dob, koje stavlja u ravnopravni položaj sve generacije grada Umaga, osiguravajući  pravo na učenje, socijalnu uključenost i podizanje  kvalitete života osoba treće životne dobi. Uz kontinuiranu financijsku potporu Grada Umaga i Istarske županije svi programi Učilišta za treću dob su ili potpuno besplatni ili uključuju simboličnu participaciju polaznika. Na tečajevima informatike, stranih jezika, psihološkim, kreativnim i zabavnim radionicama Učilišta za treću životnu dob, u proteklih 15 godina sudjelovalo je 5.198 polaznika, čime se dokazuje opravdanost i uspješnost ovog modela institucionalnog organiziranja skrbi za osobe starije životne dobi.

Kroz razvoj visokoškolskog obrazovanja - dislocirane nastavne centre Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule,  suradnju sa Visokom poslovnom školom „Petar Zrinski“ iz Zagreba, osnovnoškolsko i  srednjoškolsko obrazovanje odraslih, programe osposobljavanja za uslužne, informatičke, turističko – hotelijerske i poljoprivredne poslove te  tečajeve stranih jezika, ova ustanova postala je jedan od vodećih centara za obrazovanje odraslih u Istarskoj županiji i respektabilna ustanova u Republici Hrvatskoj. 

Učilište Umag kontinuirano prati potrebe lokalne sredine te svoju obrazovnu ponudu nastoji prilagoditi i uskladiti s tržištem rada. Posljednjih nekoliko godina Učilište je uvidjelo prednosti apliciranja na fondove Europske Unije, čime bespovratnim sredstvima omogućava besplatnu edukaciju građana, jača vlastite  kapacitete te se sklapa partnerstva s drugim učilištima, gospodarskim sektorom, poslodavcima i institucijama iz lokalne zajednice i izvan nje.

Budućnost poslovanja i razvoj ustanove Učilište vidi u novim programima prilagođenim potrebama gospodarstva, fondovima EU i pristupačnosti i dostupnosti obrazovnih usluga svim društvenim skupinama te u primjeni novih metoda učenja i poučavanja  sa kojima je započelo u zadnjem desetljeću, a zahvaljujući kojima već danas  uspješno djeluje i izvan okvira lokalne zajednice.

Učilište djeluje u zgradi smještenoj u samom centru grada u kojoj se osim ureda uprave učilišta, nalazi kazališna dvorana sa 430 sjedećih mjesta, 2 studentske dvorane, informatički kabinet i 5 klasičnih učionica. 

Više informacija o Pučkom otvorenom učilištu „Ante Babić“ Umag možete pronaći na internetskim stranicama www.uciliste-umag.hr

 

KONTAKT PODACI:

Adresa: Trgovačka ulica 6., 52470 Umag

e-mail: info@uciliste-umag.hr

Tel: +385 (0)52 741 116

Fax: +385 (0)52 720 371

OIB: 18516892519

Godina osnivanja: 1956.

V.d. ravnateljice: Tatjana Vujić