Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Agencija za razvoj Grada Umaga RAZUM

Grad Umag je krajem 2017. godine osnovao Agenciju za razvoj Grada Umaga RAZUM. Agencija RAZUM je osnovana s ciljem pružanja tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz fondove EU i dr., izrade programa i projekata za urbanu i ruralnu sredinu putem sustava poduzetništva i gospodarstva, stvaranja lokalnih mreža, potpore razvojnim programima uključujući i javno-privatna partnerstva, direktne investicije, joint-venture inicijative. Ujedno, RAZUM će kontinuirano raditi na suradnji sa financijskim institucijama, privlačenju stranih investicija, izgrađivanju institucionalnih kapaciteta, ispitivanju tržišta i javnog mnijenja, na izradi studija izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata, pružanju tehničke i savjetodavne pomoći programa, provođenju specijalističkih edukativnih programa, izradi i ažuriranju strateških planova te na poslovima vezanih uz stanove u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Umaga sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja.

 

 

KONTAKT PODACI:

Adresa: G.Garibaldi 6, 52470 Umag

OIB: 01968166082

Godina osnivanja: 2017.

Ravnateljica: Ilirjana Croata Medur

Tel: +385 (0)52 720-215

e-mail: ilirjana.croata.medur@razum.hr

Tel: +385 (0)52 702-945

e-mail: iva.grgic@razum.hr

 

Važniji akti:

Statut Agencije za razvoj Grada Umaga RAZUM

Financijski plan

Javna nabava

Pravo na pristup informacijama

Zaštita osobnih podataka

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja