Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u RH je ustavna kategorija te je osigurana svakoj fizičkoj osobi u RH bez obzira na državljanstvo i prebivalište, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovni, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili osobinama.

Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske propisano je sljedeće:

„Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.

Zakonom se uređuje zaštita osobnih podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.

Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja“.

Svrha zaštite osobnih podataka

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Pravna regulativa

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/2018)

Više informacija o zaštiti osobnih podataka dostupno je na internetskim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Milan Jurković
viši savjetnik za opće poslove u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti
Trg slobode 7
52470 Umag
Tel: +385 (0)52 702 932
e-mail: milan.jurkovic@umag.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja zadaće sukladno čl.39. Opće uredbe o zaštiti podataka