Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Radna tijela Gradonačelnika

Sukladno Članku 76. Statuta Grada Umaga, gradonačelnik može posebnom odlukom urediti način obavljanja izvršne vlasti i odlučivanja. Gradonačelnik može osnivati stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga gradonačelnika i pripreme prijedloga odluka i drugih akata. Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje gradonačelnik posebnom odlukom.

 

 

Sjednice radnih tijela gradonačelnika

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS