Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15) provode se Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 


Službenik za informiranje Grada Umaga

Grad Umag javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Grada Umaga na sljedeće moguće načine:

1. Putem telefona na broj: +385 (0)52 702 932
2. Putem fax-a na broj: +385 (0)52 702 903 
3.Elektroničkom poštom službeniku za informiranje: pristupinfo@umag.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. Poštom na adresu: Grad Umag, G. Garibaldi 6, 52470 Umag, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
5. Osobno u pisarnicu Grada Umaga na adresu: Grad Umag, Trg slobode 7, 52470 Umag:- ponedjeljak - petak od 7:30 do 11:00 sati i od 11:30 do 15:00 sati
 

Milan Jurković,
Trg slobode 7 52470 Umag
tel: +385(0)52 702 932
e-mail: pristupinfo@umag.hr
 

Grad Umag ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Navedeni Kriteriji ostaju na snazi do stupanja na snagu kriterija za određivanje visine naknade i načina naplate naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), koje će propisati Povjerenik za informiranje. 

 

Dodatni materijali:

Zahtjev_za_pristup_informacijama.doc 

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija.doc 

Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije.doc

Zakon_o_pravu_na_pristup_informacijama_NN_25-13_85-15.pdf 

Odluka_o_odredjivanju_sluzbenika_za_informiranje.pdf 

Odluka_o_odredjivanju_zamjenika_sluzbenika_za_informiranje.pdf 

Godisnje_izvjesce_Pravo_na_pristup_informacijama_2019_Grad_Umag.pdf  (csv)

Godisnje_izvjesce_Pravo_na_pristup_informacijama_2018_Grad_Umag.pdf  (csv)

Godisnje_izvjesce_Pravo_na_pristup_informacijama_2017_Grad_Umag.pdf  (csv)

Godisnje_izvjesce_Pravo_na_pristup_informacijama_2016_Grad_Umag.pdf 

Godisnje_izvjesce_Pravo_na_pristup_informacijama_2015_Grad_Umag.pdf 

Godisnje_izvjesce_Pravo_na_pristup_informacijama_2014_Grad_Umag.pdf