Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Mjesni odbori

Sukladno Statutu Grada Umaga-Umago (Čl. 81.-99.) na području Grada Umaga osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja, ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, Statutom Grada Umaga i posebnom odlukom Gradskog vijeća kojom se detaljnije uređuje postupak osnivanja mjesnog odbora i način izbora tijela mjesnog odbora. Mjesni odbor je pravna osoba.

Područje i granice mjesnog odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Vijeće mjesnog odbora :

 • donosi program rada,
 • donosi pravila mjesnog odbora,
 • donosi poslovnik o svom radu, u skladu sa Statutom,
 • donosi financijski plan i godišnji obračun,
 • donosi plan manjih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,
 • bira i razrješava predsjednika vijeća,
 • saziva mjesne zborove građana,
 • odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Grada Umaga za pojedine namjene sukladno općim aktima Gradskog vijeća,
 • surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Umaga,
 • osniva radna tijela vijeća te bira i razrješava njihove članove,
 • surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.
   

Grad Umag ima 12 mjesnih odbora, i to: