Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Etički kodeks

Etičkim kodeksom gradske uprave Grada Umaga (Službene novine Grada Umaga br. 7/16) uređuju se pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika Gradske uprave Grada Umaga i etička načela na temelju kojih postupaju službenici i namještenici prilikom obavljanja službene dužnosti, odnosno posla.

Na temelju članka 14. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Umaga gradonačelnik je imenovao povjerenika za etiku, koji  obavlja sljedeće poslove:

• prati primjenu Etičkog kodeksa u Gradu,

• promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika te odnosima službenika i namještenika prema građanima i pravnim osobama,

• zaprima pritužbe službenika i namještenika, građana i pravnih osoba na neetičko ponašanje i postupanje službenika i namještenika,

• provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, priprema pisano izvješće i odgovor podnositelju pritužbe,

• vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.Kontakt podaci Povjerenika za etiku:
Davor Ravnić
tel.: +385 (0)52 702 907
E-mail: davor.ravnic@umag.hr

Dodatni materijali