Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Popis javnopravnih tijela

Popis javnopravnih tijela za područje Grada Umaga-Umago je sljedeći: 

 • HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., D.P. Elektroistra Pula, Pogon Buje, HR-52460 Buje, Momjanska 1
 • Istarski vodovod d.o.o., Sveti Ivan 8, Buzet 52420, Poslovna jedinica Buje, HR-52460 Buje, Vodovodna 26
 • 6. Maj odvodnja d.o.o., HR-52470 Umag, Tribje 2
 • Upravni odjel za komunalni sustav, Umag, Trg slobode 7
 • Županijska uprava za ceste IŽ, M.B. Rašana 2/4, Pazin
 • Plinara d.o.o. Pula, Pogon Umag-Novigrad, Trgovačka 1b, 52470 Umag.
 • PLINACRO d.o.o., Savska cesta br.88A, Zagreb
 • Lučka uprava Umag - Novigrad, Trgovačka 1b, 52470 Umag
 • Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslove civilne zaštite Pula, Trg Republike 1, Pula
 • Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Istru i Primorje, Ispostava Buje, Trg J.B. Tita 6, Buje
 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ulica grada Graza 2, Pula
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana sa sjedištem u Rijeci, Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka
 • Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Flanatička 27, 52100 Pula
 • Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Flanatička 27, 52100 Pula
 • Hrvatske šume d.o.o. ,Uprava šuma podružnica Buzet, Naselje Goričica 2, Buzet 52420
 • Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Pula, Riva 18, 52100 Pula
 • Hrvatske ceste, Vončinina 3, Zagreb, Ispostava Pula, Partizanski put 140, Pula
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, Sektor zračnog prometa, Prisavlje br.14, Zagreb
 • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 51410 Opatija, Maršala Tita 218