Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gospodarstvo Grada Umaga od 2015. – 2016.


Podaci o stanju u gospodarstvu Grada Umaga razmatrat će se kroz sljedeće segmente:

1. Struktura pravnih osoba po djelatnostima i ukupnom prihodu
2. 
Kretanje broja zaposlenih osoba kod pravnih osoba sa strukturom po djelatnostima 2015. – 2016. godine
3. 
Nezaposlenost u Gradu Umagu 2015. – 2016. godine
4. Struktura i udio gospodarskih subjekata u gospodarstvu Grada Umaga 2015. – 2016. godine
5. Investicije u novu dugotrajnu imovinu 2015. – 2016.
6. Poticanje poduzetništva


1. Struktura pravnih osoba po djelatnostima i ukupnom prihodu

Prema najnovijim podacima, gospodarstvo Grada Umaga u 2016. godini činilo je ukupno 1.575 poslovna subjekta, od čega su 964 pravne osobe, a 611 obrti.

Struktura pravnih osoba po djelatnostima i udjelu u ukupnom prihodu pravnih osoba razmatrana je u dvogodišnjem razdoblju 2015. – 2016. godine. Svi podaci prikazani su u tablici 1.,te na grafikonu 1. (prikazani samo podaci za djelatnosti s udjelom većim od 1%) i 2.

Kako je prethodno navedeno, broj registriranih pravnih osoba u 2016. godini bio je 964. Povećanje broja registriranih pravnih osoba u 2016. godine, pratilo je i povećanje ukupnih prihoda. Ukupni prihodi u 2016. godini (2.201.542.000,00 kn) veći su za 9,5% u odnosu na 2015. godinu (2.009.661.000,00 kn).

Najveći udio u strukturi djelatnosti, prema ukupnom prihodu 2016. godine, ostvaruje djelatnost smještaja i restorani (32,10%), trgovina na veliko i malo (23,70%). Slijedi prerađivačka industrija (22,40%), dok najveći udio u ukupnom broju pravnih osoba po strukturama djelatnosti ima trgovina na malo i veliko (25,60%). Slijede građevinarstvo (13,30%) te smještaj i restorani (11,40%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kretanje broja zaposlenih osoba kod pravnih osoba sa strukturom po djelatnostima 2015. – 2016. godine

Prema podacima, iz tablice 2., vidljivo je, da je broj zaposlenih u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu povećan za 2,3 %. U 2016. godini najveći broj osoba zaposleno je u djelatnostima smještaja i restorana (1.497) te predstavlja 42,35% ukupnog broja zaposlenih. Zatim slijedi trgovina na veliko i malo (522) koja predstavlja 14,77% ukupnog broja zaposlenih te prerađivačka industrija (440) koja predstavlja 12,45% ukupnog broja zaposlenih. Nadalje, iz istih podataka, vidljivo je da je najveći pad broja zaposlenih u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, (28) zabilježen u djelatnosti informacija i komunikacija, dok je najveći i podjednak porast zaposlenih bio u djelatnostima građevinarstva i trgovine na veliko i malo (36). Na grafikonu 3. prikazani su podaci udjela zaposlenih po djelatnostima kod pravnih osoba u 2016. godini, i to samo za one djelatnosti čiji je udio zaposlenih veći od 1%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako je prvotno navedeno, 2016. godine bilo je registrirano 964 pravnih osoba koje su zapošljavale 3.535 radnika. Uspoređujući 2016. godinu s 2015. godinom, kada je bilo registrirano 946 tvrtki, vidljivo je kako je povećan  broj pravnih osoba za 18, dok je broj zaposlenih povećan za 78 osoba (grafikon 4.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nezaposlenost u Gradu Umagu 2015. – 2016. godine

Broj nezaposlenih na nivou Republike Hrvatske, pa tako i u Gradu Umagu, ima u zadnje vrijeme konstantan trend opadanja, ali je i dalje prisutna. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na kraju 2016. godine ukupno je bilo 351 nezaposlenih osoba, što je u odnosu na isto razdoblje 2015. godine (441), smanjenje od 22% (grafikon 5.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječni broj nezaposlenih osoba također varira tijekom godine te je iz prikazanih podataka vidljivo je da je isti najviši tijekom zimskih mjeseci, i to prvenstveno zbog smanjenja obujma posla u turizmu. Sukladno tome, broj nezaposlenih osoba smanjuje se približavanjem, kao i za vrijeme turističke sezone. Svih dvanaest mjeseci 2016. godine imalio je trend smanjenja broja nezaposleni, što znači da je došlo do revitalizacije gospodarstva ili su se pak ispisali iz evidencije nezaposlenih. Povećanjem obujma poslovanja, povećana je potreba poduzetnika za novom radnom snagom. Ujedno, došlo je do otvaranja novih trgovačkih društava, kod kojih je uglavnom došlo do samozapošljavanja, ali i do zapošljavanja novih djelatnika. Uspoređujući podatke na godišnjoj razini, vidljivo je da je prosječni broj nezaposlenih u 2016. godini manji za 20%  u odnosu na 2015. godinu (tablica 3., grafikon 6.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Struktura i udio gospodarskih subjekata u gospodarstvu Grada Umaga 2015. – 2016. godine

U tablicama 4., i 5. te na grafikonu 7., prikazana je struktura gospodarskih subjekata po veličini, koji čine ukupnu gospodarsku strukturu Grada Umaga u dvogodišnjem razdoblju. Prema prikazanim podacima vidljivo je da mali poduzetnici čine osnovnu strukturu gospodarstva Grada Umaga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Investicije u novu dugotrajnu imovinu 2015. – 2016. godine

U tablici 7. prikazani su podaci investicija gospodarskih subjekata u novu dugotrajnu imovinu, gdje je vidljivo da u 2016. godini dolazi do značajnog povećanja investicija kod svih gospodarskih subjekata osim kod jedinog velikog subjekta, kod kojeg u 2016. godini nije bilo investicija u dugotrajnu imovinu. Podatak o povećanju investicija u dugotrajnu imovinu svakako je ohrabrujući podatak i pozitivan trend, jer su te investicije preduvjet za buduću proizvodnju. Ovdje je riječ kako o zamjeni postojeće dugotrajne imovine, čime se održava proizvodnja na sadašnjoj razini, tako i o ulaganju u povećanje proizvodnih i drugih kapaciteta.

 

 

6. Poticanje poduzetništva

U cilju poticanje ulaganja obrtnika i poduzetnika, a radi smanjenja nezaposlenosti te razvitka i unapređenja gospodarstva, donesena je Odluka o uvjetima prodaje nekretnina I mjerama poticanja poduzetnišva na području poduzetničke zone Ungarija (Službene novine Grada Umaga br. 15/13).

Dodatne poticajne mjere u cilju poticanje ulaganja obrtnika i poduzetnika, a radi smanjenja nezaposlenosti te razvitka i unapređenja gospodarstva u poduzetničkoj zoni «Ungarija» su:

 • Poticajna isklična cijena po m²
 • Poticajni uvjeti plaćanja građevinskog zemljišta
  • Beskamatna odgoda plaćanja u narednih godinu dana i ostatak do maksimalno 10 godina
 • Poticajna cijena komunalnog doprinosa
 • Pogodnosti u svezi plaćanja komunalnog doprinosa
 • Oslobađanje plaćanja poreza na tvrtku prvih pet godina poslovanja.

U cilju kontinuiranog poticanja razvoja poduzetništva, i za 2017. godinu, usvojen je Programa poticanja razvoja gospodarstva Grada Umaga, kojim je predviđena dodjela financijskih sredstva u vidu nepovratne potpore i subvencije, i to:

 1. potpora novoosnovanim trgovačkim društvima i obrtima,
 2. potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
 3. subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete,
 4. subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
 5. subvencioniranje dijela troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba
 6. subvencija dijela troškova programa osposobljavanja za njegovateljicu/njegovatelja i za gerontodmaćicu/gerontodomaćina

Također, radi poticanja i unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora, usvojen je Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Umaga za 2017. godinu, kojim su obuhvaćene slijedeće potpore:

 1. sufinanciranje dijela troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji
 2. sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje, ribarstvu, marikulture i ruralnog prostora
 3. tekuće donacije za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti udruga i poljoprivrednih zadruga
 4. potpora provedbe projekta navodnjavanja „Petrovija 550 ha“
 5. donacija Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre kao i ostale mjere koje će doprinijeti razvoju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS